top of page

based in Vancouver, BC

on unceded ancestral lands belonging to

xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh & səl̓ilwətaɁɬ Nations

Sunny Daydream Chen

interdisciplinary artist

Background Photo: Jenn Xu / Assist: Alger Liang / MUA: Paula Lanzador

bottom of page